0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทย( การผลิต, เทคโนโลยี, การส่งเสริม, วัตถุดิบการผลิต, การตลาด, วิชาการ )

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน แข็งแกร่งในการที่จะพัฒนาส่งเสริมระบบเกษตรกรรมของไทยเราให้ปลอดภัยจากสารพิษ
 2. เพื่อมุ่งไปยังการเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไปในอนาคต

พันธกิจ

 1. เป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทย( การผลิต, เทคโนโลยี, การส่งเสริม, วัตถุดิบการผลิต, การตลาด, วิชาการ )
 2. นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดสารพิษที่ดี่ที่สุด
 3. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการหรือตัวแทนจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
 4. มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความมั่นคงมั่นใจแก่บุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน
 5. มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษให้มีคุณภาพดีที่สุด
 6. มุ่งมั่นพัฒนาตลาดเกษตรปลอดสารพิษด้วยการสร้างหน่วยงานของตนเอง เพื่อทำหน้าที่รับซื้อ และขายส่งต่อยังตลาดที่ต้องการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร
  ด้านราคาสินค้าเกษตร
 7. มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มศักยภาพการเกษตรของไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือค้นคว้าหาข้อมูลด้านเกษตรกรรม, เกษตรปลอดภัย, เกษตรปลอดสารพิษ และ เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ,
  พี่น้องเกษตรกร, นักเรียน, นักศึกษา เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ยาวนาน ของตนเอง ดั่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ก่อร่างสร้างตัวกันมา
  ด้วยอาชีพนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และตลอดไปจนถึงกัลปาวสาน
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ
 3. เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษในการเกษตร
 5. เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการผลิตเกษตรปลอดสารพิษต้นทุนต่ำ
 6. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาอาหารของโลกให้ปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 7.  

ค่านิยมองค์กร

 1. ผลิตภัณฑ์ตราใบไม้ลายธงชาติ “เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
 2. แหล่งผลิตชัดเจน เพราะมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด และสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ตลอดเวลา
 3. แบรนด์ไทย ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย
 4. ทีมงานมืออาชีพ สามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ทุกสาขาอาชีพ
 5. รู้ลึกรู้จริงเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ
 6. บริการเกษตรกรให้มีความสามารถปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียว
 7. บริการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยภัย ไร้สารตกค้าง
 8. บริการในรูปแบบ เพื่อนคู่คิด มิตรแท้เกษตรกร
 9. ผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ จะผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ
 10. บริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรปลอดสารพิษ ตรวจน้ำ ตรวจดิน ฟรี
 11. บริการจัดส่งสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรฟรีทั่วประเทศ
 12. ประสบการณ์การทำงานร่วมกับเกษตรกรมากกว่า 12 ปี
 13.  
2535
ผลงานที่ผ่านมา

ผู้ช่วยท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (ประธานชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร )

2540
ผลงานที่ผ่านมา
ธุรการ/จัดพิมพ์หนังสือ

ชื่อหนังสือ : การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : สมุนไพรใช้ในกุ้ง : ลูกใต้ใบ พญายอ ฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2541
ผลงานที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ : พืชผักปลอดสารพิษด้วยภูไมท์

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : การใช้ปูนและซีโอไลท์ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2542
ผลงานที่ผ่านมา
กองบรรณาธิการ

ชื่อหนังสือ : มะนาวด่านเกวียนปลอดสารพิษ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2553
ผลงานที่ผ่านมา
บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ : นิตยสารผักเศรษฐกิจ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2554
ผลงานที่ผ่านมา
บทความตีพิมพ์

ชื่อหนังสือ : หลากวิธีการบังคับมะนาวนอกฤดู ``เงินล้าน`` เล่ม 2 พริ้ม ศรีหานาม

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

__________________________________________________________________

ชื่อหนังสือ : เทคโนโลยีชาวบ้าน

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2555
ผลงานที่ผ่านมา
คอลัมน์ประจำ/ไม่ประจำ

ชื่อหนังสือ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์ ฯลฯ, นิตยสาร ไม่ลองไม่รู้, ผักเศรษฐกิจ, รักษ์เกษตร, เกษตรวาไรตี้ ฯลฯ

ผู้แต่ง / เรียบเรียง : อ.ดีพร้อม ไชวงศ์เกียรติ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักพิมพ์ : อักษรสยามการพิมพ์

2556
ผลงานที่ผ่านมา
นักจัดรายการวิทยุ

สถานีวิทยุมก.บางเขน, มก. ขอนแก่น, มก. เชียงใหม่, มก. สงขลา และเครือข่ายสยามชัยเรดิโอ

ปัจจุบัน
ผลงานที่ผ่านมา
ประธาน/กรรมการผู้จัดการ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ / บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด

รองโฆษกพรรคประชาชาติ

กรรมาธิการวิสามัญ พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย

เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐสภา

ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตร รัฐสภา

×