0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

ยินดีต้อนรับสู่

THAIGREENAGRO

ปลอดภัย มีคุณภาพ ไว้ใจได้

ยินดีต้อนรับสู่

THAIGREENAGRO

เพื่อให้ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง ยั่งยืน แข็งแกร่งในการที่จะพัฒนาส่งเสริมระบบเกษตรกรรมของไทยเราให้ปลอดภัยจากสารพิษ

เราเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหรือค้นคว้าหาข้อมูลด้านเกษตรกรรม, เกษตรปลอดภัย, เกษตรปลอดสารพิษ และ เกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ, พี่น้องเกษตรกร, นักเรียน, นักศึกษา เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ยาวนาน ของตนเอง ดั่งที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ก่อร่างสร้างตัวกันมาด้วยอาชีพนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และตลอดไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการเกษตรแบบใหม่ที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกษตรกร ลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษในการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการผลิตเกษตรปลอดสารพิษต้นทุนต่ำ และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและพัฒนาอาหารของโลกให้ปลอดภัยจากสารพิษและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

บริการจาก THAIGREENAGRO

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เกษตรปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ตราใบไม้ลายธงชาติ

บทความ

บทความและข่าวสารล่าสุด

×