0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 

นโยบายการ เปลี่ยน/คืน สินค้าจากบริษัท 

กรณี เปลี่ยน/คืน หลัง จากได้รับสินค้า บริษัท

 

บริษัทสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ที่ได้สินค้าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทาง บริษัท ได้ ดังนี้

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบริษัทได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก บริษัท เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

 2. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง บริษัท เอง เช่น ทาง บริษัท ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง บริษัท ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 3. สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ต้องมีราคาเท่ากันกับสินค้าที่ให้เปลี่ยน หากราคามากกว่าสามารถเพิ่มเงินให้ครบราคาสินค้าได้

 4. การคืนสินค้าต้องไม่เกิน 1 ครั้ง และไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันชำระเงิน

 5. ทางลูกค้าจะต้องทำการแจ้งเลขพัสดุ ในการส่งสินค้ากลับให้กับทาง บริษัท เพื่อยืนยันการส่งสินค้าคืนให้กับ บริษัท

 

กรณี เปลี่ยน/คืน ก่อน ได้รับสินค้าจาก บริษัท

 

 1. ทางลูกค้าจะต้องยกเลิกใบสั่งซื้อเดิม ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์

 2. ทางลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในใบสั่งซื้อใหม่ ตามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าต้องการ

 3. การคืนเงินในใบสั่งซื้อเดิม จะคืนเงินตามเงื่อนไข การคืนเงินบริษัท

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ 

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

 2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อบริษัทมีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 10% ของราคาสินค้า หรือขั้นตํ่าที่ 1,000 บาท ต่อ 1 การสั่งซื้อ

 3. บริษัทจะคืนค่าสินค้าหลังหักค่าดำเนินการเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 4. หากเป็นสินค้าที่เป็นการสั่งผลิต ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณีบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าสินค้า และส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมือนคำสั่งซื้อสมบูรณ์

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยกรีนอะโกร จำกัด

111/66 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

Email : บริษัท@hotmail.com

สำนักงาน : 02-9861680 – 2

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

หลังจากได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบสินค้าโดยละเอียด หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาแจ้งกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยติดต่อได้ที่ Email : บริษัท@hotmail.com  หรือติดต่อสำนักงาน : 02-9861680 – 2
หากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าให้กับกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทรับเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด, เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการผลิต โดยได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบจากช่างชำนาญการของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

 2. บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายการที่สั่งซื้อ

 3. บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน โดยลูกค้าในกรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งของบริษัทลูกค้าในต่างจังหวัด โดยบริการไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

 4. สินค้าที่ส่งคืนบริษัทต้องอยู่ในสภาพเดิม และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

 5. ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากบริษัทได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ หรือรับเงินค่าสินค้าคืน

 6. กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิม หรือรุ่นใหม่ที่รายละเอียดสินค้าใกล้เคียงกับรุ่นที่ลูกค้าซื้อไป

 7. กรณีลูกค้าขอรับเงินค่าสินค้าคืน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์โอนเงินผ่านธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อเท่านั้นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า

 1. กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

 2. กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหริอคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออุปกรณ์, และคู่มือการใช้งานต่างๆไม่ครบถ้วน

 3. กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น, เบอร์ หรือขนาด โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

 

 

×