0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

– จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศสําหรับลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป 

– กรณีรายการสั่งซื้อสินค้าต่ํากว่า 3,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 100 บาท 

– จัดส่งฟรี ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ (น้ําหนักเกิน 50 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ ปริมาตรเกิน 160,000 ขึ้นไป ลูกบาศก์เซนติเมตร) คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 200 บาท/กล่อง 

– รายการสินค้าน้ําหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จะจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) 

– กําหนดส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า 

– ช่องทางที่ 1 : ส่งทาง EMS โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสําหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สําหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่าน ลูกค้าภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชําระค่าสินค้าแล้ว) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า คลิกที่นี่ 

– ช่องทางที่ 2 : ส่งทาง รถของบริษัทฯ และแมสเซนเจอร์ (ตามคิวส่งของบริษัท) สําหรับเขต กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 3 วันทําการ (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชําระค่าสินค้าแล้ว)

– ช่องทางที่ 3 : ส่งทางบริษัทขนส่ง โดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จํากัด จะดําเนินการจัดส่งแบบ Door to Door (รับถึงที่ต้นทาง – ส่งถึงที่ปลายทาง) สําหรับต่างจังหวัด บริษัทจะจัดส่ง สินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองภายใน 1-2 วันทําการ (นับจากวันที่ชําระค่าสินค้า) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า คลิกที่นี่ *ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอําเภอเมืองท่านลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทําการ – ช่องทางที่ 4 : ท่านลูกค้า สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ บริษัทฯ *ข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า “ติดต่อเรา” 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า 

– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้ได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทําการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น 

– กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (มหาชน) แล้ว 

– กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทางบริษัทขนส่ง บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จํากัด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการและชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 2,500 บาท – ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า

×