เห็ดตีนแรด : ปลูกร่วมกับผัก

ถาม เห็ดตีนแรดเพาะอย่างไร หาซื้อเชื้อได้ที่ไหน ต้องสร้างโรงเรือนหรือไม่ (จิตกรณ์ ศิริคง 26 หมู่ 4 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130)

Read More

การเพาะเห็ดตีนแรดใต้พุ่มไม้ยืนต้น

ระบบการเพาะเห็ดถุงโดยไม่ต้องสร้างโรงเรียนนั้นสามารถทำได้กับเห็ดถุงแทบทุกชนิดโดยพัฒนาระบบใช้การคลุมผิว หรือ Casing มาเป็นตัวช่วยให้เกิดดอกเห็ด แต่เดิมในการเพาะเห็ดแชมปิยองเท่านั้นที่มีการคลุมผิวด้วยพี้ทหรือดินผสม ต่อมาในหนังสือของสตาเม็ทรายงานว่า การคลุมดินหรือเคสซิ่งเห็ดยานากิและเห็ดถั่ว (หรือ โคไพรนัส โคมาตัส ) โดยการใช้พี้ทจะได้ผลดียิ่งขึ้น สวนฝึกงานเห็ดและไร่นาสวนผสมได้นำระบบเคสซิ่งมาใช้กับเห็ดในถุงทั่วไปก็นับว่าได้ผลดีเกษตรกรรายย่อยสามารถจะผลิตเห็ดนางรม นางฟ้า ภูฎาน โต่งฝน เห็ดตีนแรดขายในตลาดท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องสร้างโรงเรียน

Read More

เห็ดป่าไมคอร์ไรซ่า ( Forest-Wild Mycorrhizal Mushrooms)

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้อนุมานกันว่ามีอายุนานประมาณ 4,600 ล้านปีมาแล้ว และความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา ( Fungi) กับพืชสีเขียว ( Green plants) ได้มีวิวัฒนาการมานานไม่น้อยกว่า 400 ล้านปี นับตั้งแต่สิ่งมีชีวิต ( Living organisms) ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมีลักษณะเซลล์เดียวดำรงชีวิตเริ่มแรกในน้ำทะเลก่อน แล้วจึงค่อย ๆ มีวิวัฒนาการมาเป็นจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ชั้นสูงขึ้นและอาศัยอยู่บนบกตามลำดับ นักชีววิทยาได้ทำการศึกษาซากพืชดึกดำบรรพ์ หรือซากพืชโบราณ ( Fossils) ในยุค Devonian ( 400 ล้านปีมาแล้ว) ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่ามีเส้นใยของเชื้อรา ( Filmentous hyphae) มีลักษณะเหมือนกับเส้นใยของเชื้อราที่พบอยู่กับรากพืชสีเขียวเหมือนในยุคสมัยปัจจุบันนี้

Read More